Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

 1.  Administratorem danych osobowych jest :
  TOVAGO G. P. Wapniarscy Sp. j.
  ul. Poznańska 83, 62-040 Puszczykowo
  Tel. / fax. + 48 61 813 32 08
  NIP : 7831728245
 2. Koordynator ds. bezpieczeństwa danych :
  Dane kontaktowe e-mail : daneosobowe@tovago.pl
  Dane adresowe : TOVAGO G. P. Wapniarscy Sp. j.
  ul. Poznańska 83, 62-040 Puszczykowo
  Tel. / fax. + 48 61 813 32 08
 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych :
  Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie dobrowolnej zgody dla celów handlowych i reklamowych.
 4. Okres przechowywania i kategorie odbiorców danych osobowych :
  Dane osobowe przechowywane będą dla celów handlowych i reklamowych przez okres niezbędny do realizacji usługi podjętej na Pani/Pana zamówienie. Dane osobowe przetwarzane będą przez pracowników przedsiębiorstwa spółki TOVAGO G. P. Wapniarscy Sp. j. i/lub przez osoby współpracujące zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych, po nadaniu przez Administratora upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Dane mogą być także przetwarzane przez podmioty oferujące programy do przeprowadzania mailingu, na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem danych osobowych.
 5. Dostęp do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz usunięcia. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych :
  Osoba, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach handlowo-reklamowych ma prawo żądać od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma także prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, cofnąć zgodę na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma również prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora. W celu realizacji praw wymienionych powyżej należy wysłać stosowną informację/wiadomość zawierającą konkretną decyzję/żądanie na adres e-mail: daneosobowe@tovago.pl lub w formie tradycyjnej, za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie :
  W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celach handlowo-reklamowych nie następować będzie zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.
 7. Prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego :
  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych.

Oświadczam, że:

 1. wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez przedsiębiorstwo spółki TOVAGO G. P. Wapniarscy Sp. j. dla celów handlowych i reklamowych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz na otrzymywanie od TOVAGO G. P. Wapniarscy Sp. j. informacji handlowych i reklamowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 2. pozyskałem/-am od przedsiębiorstwa spółki TOVAGO G. P. Wapniarscy Sp. j. pełne dane co do jego tożsamości jako Administratora danych osobowych oraz co do danych kontaktowych Administratora danych i jego Koordynatora ds. bezpieczeństwa danych,
 3. zostałem/-am poinformowany/-a przez Administratora danych, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, a podane dane będą przetwarzane dla celów handlowych i reklamowych na podstawie udzielonej zgody,
 4. zostałem/-am poinformowany/-a o kategoriach odbiorców moich danych osobowych,
 5. zostałem/-am poinformowany/-a, że dane osobowe będą przetwarzane dla celów handlowych i reklamowych przez okres niezbędny do realizacji usługi podjętej na Pana/Pani zamówienie,
 6. zostałem/-am poinformowany/-a o prawie do żądania od Administratora danych dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych osobowych,
 7. zostałem/-am poinformowany/-a o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 8. zostałem/-am poinformowany/-a o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 9. zostałem/-am poinformowany/-a, czy w odniesieniu do moich danych osobowych następować będzie zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.